fredag 1 januari 2010

Regler gällande Mo FVOF

Aktuella regler gällande MO FVOF
Beslutad på ordinarie årsstämma 2019
Gäller tills vidare.Regler i text från bilagan:

Allmänna regler för fiske i Mo.

§1
Allt fiske inom Mo fiskevårdsområde kräver giltigt fiskekort. 
Fiskande har själv ansvaret för att underrätta sig om anslutna vatten och vattendrag samt gällande regler, begränsningar och ev. förbudstider.
Giltigt fiskekort skall kunna uppvisas vid begäran av fisketillsynsman eller polis samt giltig legitimation för att kunna styrka identitet på den fiskande.

§2

Fiskekort kan lösas som dygnskort, årskort eller familjekort:
* Dygnskort gäller 24 timmar från utfärdande och är personligt.
* Årskort är personligt och gäller för utfärdat kalenderår.
* Familjekort gäller för familj och deras barn upp till 18 års ålder.

Kortet gäller för utfärdat kalenderår.
Föreningar eller sällskap kan avtala om fiskerätt för enskilda organiserande evenemang(t.ex. pimpeltävlingar). Ansöks till styrelsen minst en vecka innan arrangemanget. 

§3
Fångstfönster för gös är satt till 50-70cm.
Gös under 50cm eller över 70cm skall oavsett kondition återsättas varsamt.

§
4
Stora Acktjärn samt båda igeltjärnarna har begränsning med ett spö per fiskare och max 3st ädelfiskar per fiskare och dygn.
Båtförbud (inkl flytring) gäller i Stora Acktjärn samt båda Igeltjärnarna i Kyrkbyn och Näset och Ö-tjärnarna i Kyrkbyn.

Florsjön har begränsning med 2 st spön per person vid varje tillfälle. Ingen får fiska med fler spön än 2 åt gången. 

§5 
Allt fiske för vidare försäljning eller vinstdrivande syfte är förbjudet.
(Mörtstugor och övrig agn-fångst undantagna förbudet.)

§6
Nätförbud och långrevsförbud gäller inom hela fiskevårdsområdet.
(Mindre agnnät eller kastnät avsedd för fångande av betesfisk är tillåtet)

§7
Vägbommar finns uppsatta till några av skogssjöarna.
Mo fvof har ej nycklar till dessa eller kan råda över hur de skall hållas öppna.
Det bestäms av respektive vägförening/markägare.

§8
Kräftfiske inom Mo FvOFs vatten kräver giltigt fiskekort och omfattas av följande regler:
Allt kräftfiske i Bocksjön är förbjudet. Plantering pågår i ett stort kräftprojekt. Var aktsam kring gällande regler för vanligt fiske på plats för att förhindra eventuell smittspridning.

Övriga sjöar inom Mo FvOF:
Kräftfiske får bedrivas med maximalt åtta (8) stycken mjärdar eller burar.
Kräftfiske får dessutom bedrivas genom fångst med håv eller för hand.
Minimimått för kräftor är nio (9) centimeter.
Resultat av kräftfisket, vad gäller antal fångade kräftor och deras storlek, skall meddelas föreningen senast 30 dagar efter avslutat fiske. 

§9
Samtliga som har rätt att fiska inom Mo FvOF får bedriva fiske med handredskap, angeldon, utter, trolling, flytkrok och mörtstuga ryssja och mjärde.
Var restriktiva med sax då den kan fånga GÖS. Sax bör endast användas för att minska beståndet på gädda där det så behövs.

§10 För brott mot av föreningen uppsatta fiskeregler tas kontrollavgift ut i enlighet med lag (1981:533) om fiskevårdsområden, 31-38 §§. Kontrollavgiften tas ut enligt nedanstående tabell:

§11
I synnerligen allvarliga fall kan det enligt lag högsta möjliga beloppet för kontrollavgift tas ut direkt, oavsett kontrollavgiftsbeloppen som slagits fast i § 10.